Text placeholder (18)

delavnice 2019

 • Kdaj: 24. oktober 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Intervencija ob okoljskih nesrečah – združimo moči

  Intervencijski postopek v primeru okoljske nesreče je v večini primerov zelo zahteven in od pristojnih organov zahteva tesno sodelovanje ter hitro ukrepanje. Poleg nudenja pomoči ponesrečencem in ukrepov za zavarovanje premoženja je potrebno zavarovati tudi vode, tla ter živalske in rastlinske vrste. Hkrati je potrebno razmišljati tudi o zavarovanju dokazov za postopek ugotavljanja odgovorne osebe/podjetja, ki bo med drugim moralo, skladno s pravili sistema okoljske odgovornosti in načelom »onesnaževalec plača«, poškodovano okolje povrniti v prvotno stanje.

  Z brezplačno EcoLex delavnico želimo pomagati policistom, gasilcem, enotam civilne zaščite in vsem ostalim osebam in institucijam, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri obravnavanju okoljskih nesreč. Skupaj s strokovnjaki bomo pripravili konkretne in praktične nasvete, priporočila in usmeritve ter odgovorili na naslednja vprašanja:

  • kako v intervencijski postopek vključiti vse potrebne ukrepe za zavarovanje okolja in ugotavljanje odgovornega onesnaževalca?
  • Kakšno vlogo imajo gasilci, policisti in enote civilne zaščite pri zmanjševanju posledic okoljske škode, ugotavljanju odgovorne osebe in dokazovanju obsega okoljske škode?
  • Kakšna je vloga Agencije RS za okolje?
  • Kako lahko podjetja prispevajo k hitrejši in uspešni akciji reševalnih enot v primeru povzročitve okoljske škode?


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Prostovoljnim in poklicnim gasilcem;
  • policistom;
  • predstavnikom enot civilne zaščite;
  • vsem ostalim institucijam in osebam, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri obravnavanju okoljskih nesreč;
  • podjetjem, podjetnikom in obrtnikom ter
  • vsem ostalim zainteresiranim.

  OKVIRNI PROGRAM

  14.30 – 14.45: Registracija
  14.45 – 15.00: Sistem okoljske odgovornosti
  15.00 – 15.20: Izkušnje poveljnika Gasilske zveze Vrhnika
  15.20 – 15.40: Izkušnje poveljnika Civilne zaščite Vrhnika
  15.40 – 16.00: Koordiniranje strokovnih služb in vloga enot civilne zaščite
  16.00 – 16.15: Pogostitev
  16.15 – 16.35: Vloga policije pri okoljskih nesrečah
  16.35 – 17.00: Okoljska škoda in pristojnosti Agencije RS za okolje
  17.00 – 17.15: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS in vodja Sektorja za sistemsko-organizacijske in pravne zadeve na Upravi RS za zaščito in reševanje.
  *Zaradi nepredvidljivih dogodkov, se nam na delavnici ne bo uspel pridružiti g. Šestan.


  Benjamin Svenšek,
  poveljnik Gasilska zveza Vrhnika, namestnik gasilskega poveljnika Notranjske regije in član štaba civilne zaščite Vrhnika. V delovanje gasilstva v občini Vrhnika je vključen tudi kot prostovoljni gasilec in član PGD Verd, ki deluje v okviru Gasilske zveze Slovenije. Po strokovni gasilski izobrazbi je višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.st.) in ima opravljenih več kot 15 tečajev za gasilske specialnosti.

  Dr. Peter Rodič,
  po izobrazbi doktor znanosti in profesor kemije, je zaposlen v javnem raziskovalnem zavodu. Kot pogodbeni pripadnik opravlja tudi funkcijo poveljnika civilne zaščite v Občini Vrhnika ter aktivno sodeluje v občinskem poveljstvu Gasilske zveze za področje nesreč z nevarnimi snovmi. Sodeluje tudi pri pripravi občinskih načrtov zaščite in reševanja. V preteklosti je že sodeloval pri vodenju večjih intervencij na območju Vrhnike, do katerih je prišlo v naravnem okolju in v industrijskih obratih. Kot poveljnik civilne zaščite stremi k izvajanju preventivnih ukrepov, ki bi povečali požarno varnosti, torej k zmanjšanju morebitnih vplivov na okolje.

  Benjamin Franca 
  je zaposlen v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave, v Sektorju za splošno kriminaliteto. Opravlja delo koordinatorja za ekološko kriminaliteto in preiskovanje požarov v okvirih policije. Imenovan je tudi za usklajevanje dela na področju odzivanja v primeru ogrožanja z nevarnimi snovmi. Zadolžen je za izobraževanje in mednarodno sodelovanje v vseh navedenih področjih. Med službovanjem v kriminalistični policiji se je udeležil več usposabljanj, tako doma kot v tujini, in sicer s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja organizirane ekološke kriminalitete, pa tudi taktike in metodike dela različnih služb, ki so specializirane za preiskovanje tovrstne oblike kriminala.

  mag. Miha Skubic, Agencija RS za okolje. Magister prava, specializiran za področje okoljske odgovornosti in pravnih postopkov za okoljsko škodo.

 • Kdaj: 10. oktober 2019
  Kje: Tax-Fin-Lex d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Inšpekcijski nadzor in okoljska tveganja

  Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora se ugotavlja, ali spoštujete vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja, ki jih določa zakonodaja s področja varstva okolja. Če upoštevate vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja ste pripravljeni na morebitni inšpekcijski nadzor, s tem pa lahko preprečite tudi nastanek okoljske škode in visokih finančnih obremenitev.

  Poleg prekrškovne odgovornosti ste lahko odgovorni tudi za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja  namreč določata, da morapovzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode, skladno z načelom “onesnaževalec plača”, izvesti preprečevalne in sanacijske ukrepe in sam kriti stroške teh ukrepov. 


  Kakšna so okoljska tveganja vašega poslovanja? Kaj lahko še izboljšate?

  S pomočjo Orodja za oceno okoljskih tveganj bomo na delavnici pregledali tudi različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganja za nastanek okoljske škode.


  Na delavnici boste izvedeli:

  • kateri so predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati;
  • kakšne obveznosti izhajajo iz sistema okoljske odgovornosti;
  • kakšne so lahko posledice kršitve predpisov in nespoštovanja izdane odločbe inšpekcijskega organa ter
  • kako učinkovito obvladovati okoljska tveganja in se izogniti finančnim posledicam, povezanih s kršitvijo okoljske zakonodaje oziroma povzročitvijo okoljske škode.


  Dodatne koristi za udeležence:

  • pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov;
  • izvedeli boste več o ukrepanju inšpektorjev in odpravljanju nepravilnosti;
  • zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje in EcoLex IT orodij za lažje obvladovanje okoljskih tveganj in
  • podali praktične nasvete, kako pravočasno ugotoviti in odpraviti pomanjkljivosti znotraj vaše dejavnosti.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom posameznikom in obrtnikom;
  • zavarovalnicam;
  • panožnim in podjetniškim združenjem in
  • vsem ostalim zainteresiranim.

  OKVIRNI PROGRAM

  08.45 – 09.00: Registracija
  09.00 – 09.15: Sistem okoljske odgovornosti
  09.15 – 10.15: Pregled okoljskih tveganj in preventiva 
  10.15 – 10.30: Pogostitev
  10.30 – 12.00: Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor
  12.00 – 12.15: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Polonca Poljanec Perič, diplomirana inženirka kemije je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 • Kdaj: 3. oktober 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Okoljska tveganja in škoda – voda in tla

  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja določata, da mora povzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode, skladno z načelom “onesnaževalec plača”, izvesti preventivne in sanacijske ukrepe ter sam kriti stroške teh ukrepov. Zaradi visokih stroškov sanacije lahko okoljski incident podjetje vodi tudi v stečaj.


  Kakšna so okoljska tveganja vašega poslovanja? Kaj lahko še izboljšate?

  S pomočjo Orodja za oceno okoljskih tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.


  Na delavnici boste izvedeli:

  • kateri so okoljski predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati;
  • kakšne obveznosti izhajajo iz sistema okoljske odgovornosti;
  • kakšne so lahko finančne posledice kršitve predpisov in povzročitve okoljske škode;
  • praktične primere najbolj pogostih napak izvajalcev različnih dejavnosti, ki lahko povzročijo okoljsko škodo na vodah in tleh in
  • kateri so najučinkovitejši preventivni ukrepi, s katerimi se zmanjša oziroma prepreči vnos nevarnih snovi v tla oziroma vode.


  Dodatne koristi za udeležence:

  • pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov;
  • zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje in EcoLex IT orodij za lažje obvladovanje okoljskih tveganj in
  • podali praktične nasvete, kako pravočasno ugotoviti in odpraviti pomanjkljivosti znotraj vaše dejavnosti.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikom;
  • zavarovalnicam;
  • panožnim in podjetniškim združenjem in
  • vsem ostalim zainteresiranim.

  OKVIRNI PROGRAM

  09.15 – 09.30: Registracija
  09.30 – 09.45: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  09.45 – 10.45: Pregled okoljskih tveganj in preventiva
  10.45 – 11.00: Pogostitev
  11.00 – 12.15: Pogoste napake in preventivni ukrepi za vode in tla
  12.15 – 12.30: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Polona Druks Gajšek je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. oziroma njegovemu predhodniku ERICo, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, leta 2013 je postala vodja področja odpadnih voda in zraka, z letom 2018 pa vodja področja vode in zrak. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča, terenska preskušanja,  izvedbo celovitih okoljskih monitoringov, izdelovalo/svetovanje pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj, izdelavo izhodiščnih poročil v okviru Uredbe IED, sodeluje pri izdelavi poročil o vplivih na okolje. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.

 • Kdaj: 17. september 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Okoljska in proizvajalčeva razširjena odgovornost

  V pripravi je novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki med drugim spreminja tudi določbe o sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Gre za pristop okoljske politike pri katerem je proizvajalčeva odgovornost za proizvod podaljšana tudi na tako imenovano »post-potrošniško obdobje« oziroma na »celoten življenjski cikel proizvoda«. Kaj to pomeni v praksi in kako se ta sistem razlikuje od sistema okoljske odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, lahko izveste na brezplačni praktični EcoLex delavnici.


  Kakšna so okoljska tveganja vašega poslovanja? Kaj lahko še izboljšate?

  S pomočjo Orodja za oceno okoljskih tveganj bomo na delavnici pregledali tudi različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.


  Na delavnici bo
  ste izvedeli:

  • kakšna je razlika med proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo in okoljsko odgovornostjo;
  • kateri so okoljski predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati in kakšne spremembe prinaša novela ZVO-1;
  • kakšne so lahko finančne posledice kršitve predpisov in povzročitve okoljske škode.


  Dodatne koristi za udeležence:

  • pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov;
  • zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje in EcoLex orodij za lažje obvladovanje okoljskih tveganj;
  • spoznali boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje in
  • se pravočasno pripravili na spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja o odpadkih.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočen s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom;
  • zavarovalnicam;
  • panožnim in podjetniškim združenjem in
  • vsem ostalim zainteresiranim.

  OKVIRNI PROGRAM

  09.15 – 09.30: Registracija
  09.30 – 09.45: Sistem okoljske odgovornosti
  09.45 – 10.45: Pregled okoljskih tveganj in preventiva
  10.45 – 11.00: Pogostitev
  11.00 – 12.15: Sistem ravnanja z odpadki in proizvajalčeva razširjena odgovornost
  12.15 – 12.30: Razprava, vprašanja, anketa

  KDO BO Z VAMI?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj.Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Polonca Poljanec Perič, diplomirana inženirka kemije je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 • Kdaj: 26. september 2019
  Kje: Tax-Fin-Lex d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Zavarovanje okoljske odgovornosti

  Primeri okoljske škode se v Sloveniji v zadnjem času kar vrstijo. Skladno s pravili sistema okoljske odgovornosti in načela »onesnaževalec plača« morajo odgovorna podjetja na lastne stroške izvesti sanacijske ukrepe in okolje povrniti v prvotno stanje. Poleg stroškov sanacijskih ukrepov jih pogosto doletijo tudi odškodninski zahtevki zaradi posledic na zdravju ljudi in premoženju tretjih oseb.

  Na delavnici bomo skupaj s strokovnjaki predstavili:

  • civilnopravne, upravnopravne in kazenskopravne posledice povzročitve okoljske škode;
  • sistem okoljske odgovornosti;
  • zavarovalniške produkte, ki podjetja zavarujejo pred stroški, povezanimi z okoljsko škodo;
  • prednosti specializiranega zavarovanja okoljske odgovornosti in
  • dobre prakse iz tujine. 


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, obrtnikom, samostojnim podjetnikom posameznikom;
  • zavarovalnicam;
  • zavarovalniškim agentom in
  • vsem ostalim zainteresiranim.

  OKVIRNI PROGRAM

  08.30 – 09.00: Registracija
  09.00 – 09.15: Sistem okoljske odgovornosti
  09.15 – 10.15: Pregled okoljskih tveganj in preventiva 
  10.15 – 10.30: Pogostitev
  10.30 – 10.50: V čem je zavarovanje okoljske odgovornosti drugačno od ostalih odgovornostnih zavarovanj
  10.50 – 11.10: Primeri slabih praks in alternative zavarovanju
  11.10 – 11.30: Primeri dobrih praks in obstoječi produkti
  11.30 – 12.00: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Saša Hojker je strokovni vodja za prevzem rizikov zavarovanja odgovornosti korporacijskih zavarovancev v Zavarovalnici Triglav d.d.. Po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica v zavarovalnici pa je na različnih delovnih mestih in področjih zaposlena že 13 let. Njeno specialno področje so predvsem bolj kompleksna in redka zavarovanja odgovornosti.

  Bojan Grabec (BMA Partnerji d.o.o.) je direktor podjetja BMA Partnerji, ki se ukvarja s svetovanjem in posredovanjem zavarovanj družbam iz različnih industrij. Izkušnje je nabiral v Avstriji pri podjetju Jauch & Huebener, kasneje pa tudi pri Skupini Aon, kjer je bil najprej odgovoren za širitev poslovanja in zagon podjetij skupine v državah bivše Jugoslavije. Kot član različnih strokovnih ekip v skupini Aon je svoje več kot dvajset letne izkušnje kasneje koristil pri delovanju podjetja v Sloveniji. Poleg poslovanja podjetja je odgovoren tudi za svetovanje strankam, uvajanje novih produktov in storitev ter vzpostavitev prodajnih kanalov in partnerstva z zavarovalnicami in drugimi deležniki v zavarovalništvu. ” 

  Borut Jager (Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani) se je z zavarovalništvom srečal že kot študent v takrat majhni zavarovalnici Slovenica d.d. kjer je opravljal delo referenta v škodnem oddelku. Po končanem študiju strojništva se je zaposlil kot cenilec in likvidator avtomobilskih škod ter svoje  znanje istočasno  nadgrajeval na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Kmalu je na delovnem mestu napredoval in bil premeščen v centralo družbe v Oddelek razvoja in pozavarovanja, kjer je postal Namestnik direktorja sektorja.  Zadolžen je bil za vsa zavarovanja motornih vozil in za vsa premoženjska zavarovanja. Poleg razvoja novih zavarovalnih produktov ter prilagoditve le-teh, je bil zadolžen tudi za velike stranke in urejanje potrebne pozavarovalne zaščite. Prav tako je izvajal strokovna predavanja za zaposlene sodelavce. Leta 2004 je sprejel velik izziv in s sodelavci prešel v novo ustanovljeno Wiener Städtische  zavarovalnico, podružnico največje avstrijske zavarovalne skupine, kjer je zaposlen še danes. Kot Vodja premoženjskih zavarovanj se ukvarja z  mednarodnim poslovanjem, pripravo mednarodnih zavarovalnih programov za največje stranke ter obvladovanjem velikih tveganj. Pridobljeno  obsežno znanje iz zavarovalništva s pridom vnaša v slovenski prostor kot predavatelj v Sloveniji in tujini.

   

 • Kdaj: 25. september 2019
  Kje:  Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana
  Predavatelji: Lea Tomažič in Margita Žaberl 


  Predstavitev EcoLex orodij Ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje


  Delavnica je namenjena predstavitvi Orodja za oceno okoljskih tveganj in Okoljskega vodiča zaposlenim na Ministrstvu za okolje in prostor in Agenciji RS za okolje. Na delavnici bomo s pomočjo orodij pregledali različne vplive, ki jih lahko imajo podjetja na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava, zrak. Predstavili bomo uporabnost orodja  za ozaveščanje in za morebiten korak za podjetja pred ali ob oddaji zahteve za okoljevarstveno dovoljenje.

   

  Pregled tveganj vaše dejavnosti pa lahko preverite tudi sami z uporabo Orodja za oceno okoljskih tveganj in Okoljskega vodiča, ki vam bosta podala tudi dodatne nasvete in priporočila preventivnih ukrepov.

  ecolex life orodje za oceno tveganj

 • Kdaj: 24. september 2019
  Kje: Tax-Fin-Lex d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
  Predavatelji: Christos Georgiadis, Michalis Probonas


  Life Natura Themis

  Grški LIFE projekt Life Natura Themis, ki se tako kot EcoLex Life osredotoča na ozaveščanje o sistemu okoljske odgovornosti, bo v Sloveniji predstavil aplikacijo, ki so jo razvili za prijavo okoljske škode in deluje na Kreti.

  Projekt Life Natura Themis dokazuje, da pravilno izvajanje okoljskih zakonov spodbuja lokalni razvoj in družbeno blaginjo, hkrati pa zagotavlja pravilno rabo naravnih virov. Aplikacija LIFE Natura Themis uporabnikom omogoča prispevek k pregonu okoljskega kriminala in sanaciji okoljske škode in v celoti zagotavlja anonimnost pritožbe uporabnika in zaščito osebnih podatkov. V verigo uporabnikov in upravljalcev orodja je vključena tudi pristojna državna institucija.

  PROGRAM

  10.00 – 10.15: Prihod in predstavitev // Arrival and introduction
  10.15 –  10.45: projekt LIFE Natura Themis // LIFE Natura Themis project (Michalis Probonas)
  10.45 – 11.00: Odmor za kavo // Coffee Break
  11.00 – 11.30: Preprečevanje okoljske škode z uporabo orodij IT // Preventing Environmental damage by using IT tools (Christos Georgiadis)
  11.30 – 12.00: Razprava // Discussion

   

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 6. junij 2019
  Kje: Tax-Fin-Lex d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA: pravila, stroški in tveganja

   

  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode skladno z načelom “onesnaževalec plača” odgovoren za izvedbo preventivnih in sanacijskih ukrepov. Zaradi visokih stroškov sanacije, lahko okoljski incident podjetje vodi tudi v stečaj.

   

  Kakšna so možna okoljska tveganja vašega poslovanja? Lahko kaj izboljšate?

   

  S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

   

  Delavnica je namenjena vsem prevoznikom in ostalim zainteresiranim. Poleg splošnega pregleda izpostavljenosti različnih dejavnosti tveganju za povzročitev okoljske škode, bomo poseben del namenili tudi prevozu nevarnega blaga.

   

  Spoznali boste, kakšne posledice lahko povzroči nepravilno ravnanje pri prevozu nevarnega blaga, kako omiliti tveganja z učinkovitimi preventivnimi ukrepi ter kako ravnati v primeru nesreč.

   

  Izvedeli boste tudi:

  • Ali je izpit za ADR sploh potreben?
  • Kaj prinašajo spremembe sporazuma ADR, ki bodo veljale od 1.7.2019?
  • Kateri so predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati?
  • Kakšne obveznosti izhajajo iz instituta okoljske odgovornosti?
  • Kakšne so lahko finančne posledice kršitve predpisov in povzročitve okoljske škode?

   

  Dodatne koristi za udeležence:

  • Pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov
  • Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si
  • Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • Vladnim in nevladnim predstavnikom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  08.45 – 09.00: Registracija
  09.00 – 09.15: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  09.15 – 10.45: Pregled tveganj s področij vode, tal, narave in zraka  
  10.45 – 11.15: Pogostitev
  11.15 – 12.30: Pregled tveganj: Prevoz nevarnega blaga
  12.30 – 12.40: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Alojz Habič, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, se večino svojega poklicnega udejstvovanja ukvarja s področjem prevozov nevarnega blaga. Vrsto let že sodeluje v delovnih skupinah, ki pripravljajo slovenske in mednarodne predpise s tega področja. Pripravljal je usmeritve in navodila za ukrepanje v primerih nesreč z nevarnim blagom za nadzorne organe. Je avtor več priročnikov za osebje, ki sodeluje pri prevozu nevarnega blaga.

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 30. maj 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – osrednja tema: VODA in TLA

   

  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali nevarnosti povzročitve okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo, po načelu »povzročitelj plača«. Okoljski incident tako lahko podjetja vodi tudi v stečaj.


  Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

  S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

  Tokratna delavnica bo vsesplošno predstavila tematiko okoljskega tveganja dejavnosti podjetja, poseben del pa bomo namenili vodi in tlom.


  Pet koristi za udeležence:

  – Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje.
  – Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje.
  – Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov.
  – Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si.
  – Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • IED zavezancem
  • Seveso obratom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  08.45 – 09.00: Registracija
  09.00 – 09.15: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  09.15 – 10.45: Pregled tveganj: Vode in tla
  10.45 – 11.15: Pogostitev
  11.15 – 12.15: Pregled tveganj s področij vode, tal, narave in zraka
  12.15 – 12.30: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Polona Druks Gajšek je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani – smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. oziroma njegovemu predhodniku ERICo, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, leta 2013 je postala vodja področja odpadnih voda in zraka, z letom 2018 pa vodja področja vode in zrak. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča, terenska preskušanja,  izvedbo celovitih okoljskih monitoringov, izdelovalo/svetovanje pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj, izdelavo izhodiščnih poročil v okviru Uredbe IED, sodeluje pri izdelavi poročil o vplivih na okolje. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 21. maj 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – osrednja tema: ZRAK

   

  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali nevarnosti povzročitve okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo, po načelu »povzročitelj plača«. Okoljski incident tako lahko podjetja vodi tudi v stečaj.


  Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

  S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

  Tokratna delavnica bo vsesplošno predstavila tematiko okoljskega tveganja dejavnosti podjetja, poseben del pa bomo namenili zraku.


  Pet koristi za udeležence:

  – Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje.
  – Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje.
  – Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov.
  – Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si.
  – Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • IED zavezancem
  • Seveso obratom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  09.30 – 09.45: Registracija
  09.45 – 10.00: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  10.00 – 11.30: Pregled tveganj: ZRAK
  11.30 – 12.00: Pogostitev
  12.00 – 12.45: Pregled tveganj s področij vode, tal, narave in zraka
  12.45 – 13.00: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  mag. Benjamin Lukan, po osnovni izobrazbi fizik, z magisterijem iz tehniškega varstva okolja na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Celotno poklicno kariero, ki traja že več kot 36 let, je zaposlen na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru oziroma njegovem predhodniku Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Že od vsega začetka se ukvarja s področjem zraka: emisije snovi v zrak, kakovost zunanjega zraka in vonjave. Aktivnosti vključujejo meritve, obdelave rezultatov, modeliranje širjenja onesnaževal, izdelavo strokovnih poročil, vključno z okoljskimi poročili in poročili vplivov na okolje za številne zahtevne in manj zahtevne naloge, ki jih naročajo razne državne institucije, ministrstva, občine, povzročitelji obremenitev in drugi.

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 13. maj 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – osrednja tema: ODPADKI

  Tokratna delavnica bo vsesplošno predstavila tematiko okoljskega tveganja dejavnosti podjetja, poseben del pa bomo namenili odpadkom.

  Tema letošnjega evropskega Zelenega tedna (GREEN WEEK), ki bo potekal od 13. do 17. maja, je »okoljska implementacija«. Okoljska zakonodaja ima velik vpliv na naše življenje. Izboljšuje kakovost vode in zraka, varuje naravo in spodbuja recikliranje in ravnanje z odpadki. Da bi resnično imeli bistven vpliv na pozitivne spremembe, je treba te zakone EU ustrezno izvajati. Zato bo letošnji Zeleni teden ta proces okoljskega izvajanja postavil v ospredje.

  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali nevarnosti povzročitve okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo, po načelu »povzročitelj plača«. Okoljski incident tako lahko podjetja vodi tudi v stečaj.


  Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

  S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

  Pet koristi za udeležence:

  – Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje.
  – Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje.
  – Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov.
  – Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si.
  – Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • IED zavezancem
  • Seveso obratom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  09.30 – 09.45: Registracija
  09.45 – 10.00: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  10.00 – 11.30: Pregled tveganj: Odpadki
  11.30 – 12.00: Pogostitev
  12.00 – 12.45: Pregled tveganj s področij vode, tal, narave in zraka
  12.45 -13.00: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Polonca Poljanec Perič, diplomirana inženirka kemije je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 9. maj 2019
  Kje: Domus Medica, dvorana Ana, Dunajska 162, Ljubljana
  Brezplačno


  DAN ZMAGE ZA OKOLJE – Preverite okoljsko tveganje vašega podjetja – EKSKLUZIVNA PREDSTAVITEV


  Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

  Na delavnic bosta predstavljeni novi orodji projekta EcoLex LifeOkoljski vodič in Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomagajo pri prepoznavanju okoljskih tveganj vaše dejavnosti. Obe aplikaciji sta na voljo brezplačno in služita v pomoč podjetjem pri seznanjaju z zakonodajo, obveznostmi in možnimi preventivnimi ukrepi. 

  S pomočjo orodja za oceno okoljskih tveganj in okoljskega vodiča bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Od izpustov v vodo, tla in zrak, do načina skladiščenja ter ukrepov v primeru požarov. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode in s tem preprečitev finančnih posledic, ki ji lahko sledijo.

  Pet koristi za udeležence:
  • Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje
  • Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje
  • Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov
  • Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si
  • Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • IED zavezancem in Seveso obratom
  • Vladnim in nevladnim predstavnikom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  09.15 – 09.30: Registracija
  09.30 – 09.45: Načelo “onesnaževalec plača” in okoljska odgovornost
  09.45 – 10.30: Predstavitev interaktivnega Orodja za oceno okoljskih tveganj
  – pregled ključnih zahtev zakonodaje
  – primeri dobrih praks
  – prepoznavanje tveganj po področjih
  10.30 – 11.00: Pogostitev
  11.00 – 11.45: Predstavitev Okoljskega vodiča
  – podrobnejši pregled okoljske zakonodaje in tveganj
  – dodatna pojasnila predpisov in priporočljivi preventivni ukrepi
  11.45 – 12.00: Vprašanja, anketa in razprava

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

   

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 17. april 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – osrednja tema: NARAVA


  Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja
  jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali nevarnosti povzročitve okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo, po načelu »povzročitelj plača«. Okoljski incident tako lahko podjetja vodi tudi v stečaj.


  Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

  S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

  Tokratna delavnica bo vsesplošno predstavila tematiko okoljskega tveganja dejavnosti podjetja, poseben del pa bomo namenili naravi.


  Pet koristi za udeležence:

  – Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje.
  – Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje.
  – Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov.
  – Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si.
  – Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
  • IED zavezancem
  • Seveso obratom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  08.45 – 09.00: Registracija
  09.00 – 09.15: Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
  09.15 – 10.45: Pregled tveganj: Narava
  10.45 – 11.15: Pogostitev
  11.15 – 12.15: Pregled tveganj s področij vode, tal, narave in zraka
  12.15 – 12.30: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

  Tatjana Gregorc je univerzitetna diplomirana biologinja, zaposlena v zasebnem zavodu Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, ki od ustanovitve leta 1998 deluje izključno v okvirih varstva narave in okolja. Na področju presoj sprejemljivosti planov (postopki CPVO) in posegov (postopki PVO) v naravo, zavarovana območja in Natura 2000 območja ima bogate izkušnje. Kot presojevalka ali svetovalka je sodelovala pri več kot 60-ih presojah občinskih in državnih prostorskih načrtov ter posegov. Njeno delo vključuje tudi
  inventarizacijo ter monitoring živalskih populacij in njihovega okolja, monitoring vplivov posegov v okolje na živalske populacije, ekspertna mnenja, projektiranje in svetovanje na naravovarstvenem področju ter pripravo in izvedbo naravovarstvenih projektov. Od leta 2013 je članica mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN), skupine Otter Specialist Group (OSG).

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 10. april 2019
  Kje: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno


  Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja!


  Kakšna so možna tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?
  Preverite, kako lahko zmanjšate tveganje za okoljsko škodo.

  Številna podjetja – med malimi in srednjimi jih je takih kar dve tretjini – ne pozna zakonskih podlag o odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo. To želi projekt EcoLex Life spremeniti. Slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določa, da je povzročitelj okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo. V praksi pa to načelo pogosto ni uresničeno, za kar sta kriva tako kompleksna zakonodaja kot tudi zahteven postopek dokazovanja.

  Na podlagi orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na vire okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.


  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Malim in srednje velikim podjetjem
  • IED zavezancem
  • Seveso obratom
  • Zavarovalnicam
  • Panožnim in podjetniškim združenjem

  OKVIRNI PROGRAM

  09.30 – 09.45: Registracija
  09.45 – 10.00: Na kratko o okoljski odgovornosti
  10.00 – 11.15: Pregled tveganja na praktičnih primerih – 1. del
  11.15 – 11.45: Pogostitev
  11.45 – 12.45: Pregled tveganja na praktičnih primerih – 2. del
  12.45 -13.00: Razprava, vprašanja, anketa

  Kdo bo z vami?

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

 • Oglejte si, kako je delavnica potekala.

  Kdaj: 28. marec 2019
  Lokacija: Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana
  Brezplačno

   

  Kako podati prijavo okoljske škode?


  Osebe, ki so zaradi okoljske škode prizadete, in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja, imajo pravico, da Agencijo RS za okolje obvestijo o primerih okoljske škode in zahtevajo njeno ukrepanje. Takšno obvestilo mora vsebovati informacije in podatke, ki izkazujejo obstoj okoljske škode.

  Ker v Sloveniji trenutno še ni na voljo prijavnega obrazca ali natančnega opisa samega postopka, smo se odločili, da v sklopu projekta EcoLex Life organiziramo brezplačno praktično delavnico, na kateri bomo podrobneje pojasnili, kako spisati in oddati prijavo okoljske škode skladno z določbami Zakona o varstvu okolja.

  Po implementaciji Direktive o okoljski odgovornosti leta 2008 je Agencija RS za okolje le enemu od onesnaževalcev (primer Kemis) naložila izvedbo sanacijskih ukrepov.  

  Razlogov za malo število prijav in obravnavanih primerov je več. Poleg netransparentnosti postopka tudi dejstvo, da nevladne organizacije še niso dovolj seznanjene s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz instituta okojske odgovornosti, še posebej postopkom prijave okoljske škode. Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na brezplačni delavnici, kjer bomo predstavili glavne poudarke Direktive o okoljski odgovornosti in postopek prijave okoljske škode Agenciji RS za okolje.

  Delavnica je namenjena vsem nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju okolja ali ohranjanja narave, ne glede na to ali imajo podeljen status delovanja v javnem interesu ali ne. Dobrodošli pa tudi vsi ostali zainteresirani posamezniki, saj lahko skladno z zakonom prav vsak od nas Agencijo RS za okolje obvesti o okoljski škodi.

   

  Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo program LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.


  Okvirni program

  09.30 – 09.45: Registracija
  09.45 – 10.00: Na kratko o okoljski odgovornosti
  10.00 – 10.30: Pravice NVO ter posameznikov v zvezi s prijavo okoljske škode
  10.30 – 11.00: Pogostitev
  11.00 – 11.45: Postopek prijave okoljske škode – 1. del
  11.45 – 12.00: Odmor
  12.00 – 12.45: Postopek prijave okoljske škode – 2. del
  12.45 – 13.00: Razprava, vprašanja, anketa

  KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

  • Nevladnim organizacijam
  • Zainteresiranim posameznikom

  Kdo bo z vami?

  Senka Šifkovič Vrbica, univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, magistra socialne antropologije, vodja dejavnosti varstva okolja pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC.

  Lea Tomažič je univ. dipl. pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

delavnice 2018

V letu 2018, smo s projektom EcoLex LIFE izvedli mnogo ozaveščevalnih delavnic po vsej Sloveniji, kjer smo udeležence ozaveščali o našem projektu, o Direktivi o okoljski odgovornosti (ELD) in še marsikateri drugi okoljevarstveni temi.
Spodaj lahko najdete seznam vseh delavnic v letu 2018, program delavnic in drugo.
Seznam preteklih delavnic

Obveščamo vas, da gre za javni dogodek, kateri se bo lahko snemal in fotografiral ter da se posnetki dogodka in fotografije posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o. ter projekta EcoLex Life, pri čemer se bodo osebni podatki varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Želite izvediti več o projektu EcoLex Life ali Direktivi o okoljski odgovornosti?
Prisluhnite EcoLex Life WEBINARJEM!