O projektu

»OZAVEŠČANJE O OKOLJSKI ODGOVORNOSTI«

RAZLOGI ZA PROJEKT ECOLEXLIFE

Nepoznavanje zakonodaje
o odgovornosti za okoljsko škodo

Podjetja ne izvajajo preventivnih ukrepov za odpravo tveganj za nastanek okoljske škode

Nepoznavanje povzroča škodo vodi, tlem in habitatom rastlinskih in živalskih vrst

Kompleksnost zakonodaje na področju varstva okolja

Slaba komunikacija med ključnimi izvršitelji

DEJSTVA

Anketa med podjetji je pokazala, da kar dve tretjini malih in srednje velikih podjetij ne pozna/ni seznanjena z zakonskimi podlagami o odgovornosti za okoljsko škodo, le velika podjetja so odgovorila pritrdilno. Takšno stanje ima vsekakor lahko posledice za samo delovanje teh družb, kot tudi za pristojne organe, saj je mogoče pričakovati tudi več kršitev oziroma neustreznega ravnanja v določenih primerih. Glede na zakonsko določbo, po kateri mora povzročitelj v primeru okoljske škode storiti določene korake (izvesti ukrepe za omejitev škode, poslati ministrstvu vse potrebne informacije in predlog sanacijskih ukrepov), je jasno, da ima nepoznavanje teh določb za posledico lahko tudi opustitev zahtevanih dejanj.
 ∗
Slaba tretjina malih gospodarskih družb je menila, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji okoljske škode.
 ∗
Več kot polovica gospodarskih družb, ki so odgovarjale, svoje odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode nima zavarovane oziroma zavarovanje odgovonosti za okoljsko škodo enačijo z zavarovanjem za škodo na premoženju.. Med temi jih skoraj ena tretjina izjavlja, da nimajo potrebe po zavarovanju, manj kot ena tretjina pa je takšnih, ki niso našle ustreznega zavarovanja. Za dobro desetino gospodarskih družb je zavarovanje odgovornosti očitno prevelik strošek, saj so odgovorile, da je razlog v nezavarovanju prav pomanjkanje finančnih sredstev za zavarovanje. Ena tretjina gospodarskih družb, ki svoje odgovornosti nima zavarovane, razmišlja o zavarovanju, vendar se zanj še niso odločile.
 ∗
Temeljni finančni instrument, ki se danes v Republiki Sloveniji uporablja za zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo na premoženju, je zavarovanje splošne odgovornosti za škodo proti tretjim osebam. To zavarovanje je po poročanju nekaterih zavarovalnic razširjeno z zavarovanjem dela odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okljske škode. V naši državi še nimamo praktično nobenih izkušenj s tki. »ELD produktom«, to je z zavarovanjem okoljske odgovornosti, ki bi temeljilo na Direktivi 2004/35/ES.

KAJ ŽELI PROJEKT ECOLEXLIFE DOSEČI

Ozaveščanje vseh ključnih deležnikov, pomembnih za izvajanja zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo:

podjetja, ki opravljajo dejavnosti, ki lahko povzročijo neposredno nevarnost za povzročitev okoljske škode ali okoljsko škodo,
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje,
GZS in gospodarska združenja
Nevladne organizacije,
zavarovalnice

Z ozaveščanjem ključnih deležnikov zmanjšati tveganja za nastanek okoljske škode, in posledično obremenjevanje okolja

Vzpostavitev dialoga ključnih deležnikov preko organiziranih delavnic po ključnih vsebinskih sklopih

Povečanje, krepitev zmogljivosti administracije

Prenos dobrih praks iz tujine preko mednarodnih konferenc

KAKO ŽELI PROJEKT ECOLEXLIFE DOSEČI ZASTAVLJENE CILJE

Vzpostavitev on-line platforme za okoljsko zakonodajo:

z obrazložitvijo ključnih predpisov s področja odgovornosti povzročitevljev obremenjevanja okolja za izvedbo preprečevalnih ukrepov v primeru neposredne nevarnosti za povzročitev okoljske škode oziroma na izvedbo sanacijskih ukrepov v primeru povzročitve okoljske škode.
z enostavno in hitro identifikacijo relevantnih predpisov pomembnih za odgovornost za preprečevanje nastanka okoljske škode oziroma sanacijskih ukrepov v primeru nastanka le-teh

Vzpostavitev orodja za podjetja za oceno tveganj nastanka okoljske škode pri izvajanju njihove dejavnosti poslovanje

Organizacijo delavnic, mednarodnih konferenc in webinarjev za ozaveščanje/informiranje in prenos dobrih praks iz tujine

 Pripravo podrobnejših Smernic za izvajanje zakonodaje s področja odgovornosti za nastanek okoljske škode

 Izdelavo vzorčnih primerov za zavarovanje tveganja za nastanek okoljske škode za posamezne sektorje